Etika, legislativa a organizace zdravotnictví ČR
Jaroslav Zlámal

Dnes vráceno
Monografie
Vydání první
Olomouc : [Prostějov] : Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Laboratoř růstových regulátorů ; Computer Media s.r.o., 2016
119 stran : ilustrace, mapy ; 30 cm
Dokument zatím nebyl ohodnocen
Hodnocení: {{document.rating.value | number:1}} (počet hodnocení: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Exempláře Svázané ročníky
Načítám exempláře
Dokument je momentálně ve zpracování Žádné exempláře k dispozici Dokument nemá žádné svázané ročníky
Citace
Související
Všechny díly
Obsah
                    Obsah
Obsah
I. ÚVOD ....................................................................................... 8
1. ZDRAVÍ....................................................................................8
2. SYSTÉM PÉCE O ZDRAVÍ V ČR................................................................10
3. ZDRAVOTNICTVÍ-SOUČÁST CELKOVÉ PÉČE O ZDRAVÍ .............................................12
3.1 Faktory společenského významu poškození nebo ztráty zdraví...........................13
3.2 Ekonomické aspekty zdraví člověka....................................................15
4. TRŽNÍ PRINCIPY PODMIŇUJÍ I ZDRAVOTNICTVÍ.................................................15
II. ETIKA A BIOETIKA .......................................................................... 20
1. ETIKA....................................................................................20
1.1 Co je etika..........................................................................20
1.2 Zlaté pravidlo chování...............................................................20
1.3 Profesní etika.......................................................................21
1.4 Základy etiky evropského (respektive západního) světa v historickém kontextu ........22
1.4.1 Antika..........................................................................22
1.4.2 Judaismus.......................................................................24
1.4.3 Křesťanství.....................................................................27
1.5 Jiné etické, filosofické a náboženské směry..........................................30
1.5.1 Islám...........................................................................31
1.5.2 Buddhismus......................................................................33
1.6 Etika ve zdravotnictví...............................................................36
- Principy prvního řádu...............................................................36
- Principy druhého řádu...............................................................38
1.7 Etická dilemata v medicíně ..........................................................38
2. BIOETIKA.................................................................................41
2.1 Cojebioetika.........................................................................41
2.2 Vybrané problémy z bioetiky..........................................................42
2.2.1 Eutanázie.......................................................................42
2.2.2 Kmenové buňky...................................................................45
III. ZÁKLADNÍ ZDRAVOTNICKÁ LEGISLATIVA......................................................... 48
1. ZÁKLADNÍ ZÁKONY A PROVÁDĚCÍ PREDPISY VE ZDRAVOTNICTVÍ ...................................48
2. LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD........................................................4 8
3. ZÁKON C. 372/2011 Sb., O ZDRAVOTNÍCH SLUŽBÁCH A PODMÍNKÁCH JEJICH POSKYTOVÁNÍ .... 49
- Vymezení profesních povinností pracovníků ve zdravotnictví.............................49
- Práva pracovníků ve zdravotnictví......................................................50
4. ZÁKON O MLČENLIVOSTI (ZÁKON C. 111/2007 Sb.) ...........................................51
- Okolnosti, za kterých zdravotník je/není vázán mlčenlivostí............................51
- Sdělování informací o pacientově stavu příbuzným či družce/druhovi.....................51
- Studenti medicíny či zdravotnických škol...............................................52
- Další právní předpisy vázající se к lékařskému tajemství...............................52
5. ZÁKON C. 96/2004 Sb., O NELÉKARSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH...........................52
- Zdravotnické profese s výkonem povolání bez odborného dohledu..........................52
- Zdravotnické profese s výkonem povolání pod odborným dohledem..........................52
3
cv
Etika, legislativa a organizace zdravotnictví ČR
— Specifické činnosti zdravotnických pracovníků				53
- Registr zdravotnických pracovníků (bez odborného dohledu a hostujících osob)	 VYBRANÉ PASÁŽE ZE ZÁKONÍKU PRÁCE - ZÁKONA C. 262/2006 Sb					53 	53
— Úvodní pojmy ze zákoníku práce				53
- Postup před vznikem pracovního poměru				54
- Pracovní poměr....................
- Pracovní smlouva..................
- Odstoupení od pracovní smlouvy .
- Odstupné.....................................................................
- Pracovní doba................................................................
- Práce přesčas................................................................
- Další dohodnutá práce přesčas ve zdravotnictví...............................
- Pracovní pohotovost..........................................................
- Mzda, plat, odměny, příplatky................................................
- Překážky v práci.............................................................
- Dovolená.....................................................................
- Dovolená za kalendářní rok...............................................
- Dovolená za odpracované dny..............................................
- Dodatková dovolená.......................................................
- Náhrada výdajů při výkonu práce..............................................
- Stravování zaměstnanců.......................................................
- Pracovní podmínky zaměstnankyň...............................................
IV.	ORGANIZACE ZDRAVOTNICTVÍ .......................................................
1.	ZDRAVOTNICKÉ SYSTÉMY..........................................................
1.1	Rozdělení systémů zdravotní péče.............................................
- Systém založený na povinném, veřejném zdravotním pojištění (Bismarckovský systém).
- Systém založený na existenci centrální organizace zdravotní péče............
- Systém s převahou liberalistických prvků....................................
 54
 54
 54
— Informace o obsahu pracovního poměru			55
- Pracovní poměr na dobu určitou			55
— Změna pracovního poměru			55
- Povinnost zaměstnavatele převést zaměstnance na jinou práci			55
— Možnost zaměstnavatele převést zaměstnance na jinou práci			56
Dočasné přidělení			56
— Skončení pracovního poměru....		57
- Výpověď z pracovního poměru, důvody a lhůty			57
V г г г ' V V — Výpověď daná zaměstnavatelem			57
- Zákaz výpovědi dané zaměstnavatelem			58
- Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem			58
- Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem			58
- Skončení pracovního poměru na dobu určitou			58
- Skončení pracovního poměru ve zkušební době		
......59
 59
 59
 60
 60
 60
 61
 61
 62
 62
 62
 63
 64
 64
... 66
.66
 66
 66
 66
 66
Obsah
1.2 Zdravotní pojištění, zákon č. 48/1997 Sb., o zdravotním pojištění...............................67
1.2.1 Sazby pojistného na zdravotní a sociální pojištění.........................................67
1.3 Důchodové zabezpečení v ČR - zákon č. 155/1995 Sb...............................................68
1.3.1 Vybrané penzijní systémy v zahraničí.......................................................69
1.4 Nemocenské a další sociální dávky v ČR - zákon č. 187/2010 Sb...................................70
- Dávky poskytované z nemocenského pojištění.....................................................70
- Podpůrčí doba и peněžité pomoci v mateřství....................................................71
- Ošetřovně (dříve podpora při ošetřování člena rodiny)..........................................71
-Nemocenská .....................................................................................72
1.5 Zdravotní a sociální pojištění v zahraničí......................................................72
1.5.1	Zdravotní a sociální pojištění v Německu..................................................72
1.5.2	Zdravotní a sociální pojištění ve Velké Británii..........................................73
1.5.3	Zdravotní a sociální pojištění v USA .....................................................74
1.6 Poplatky ve zdravotnictví v Německu a ve Velké Británii.........................................74
1.6.1 Poplatky ve zdravotnictví v Německu........................................................74
1.6.2 Poplatky ve zdravotnictví ve Velké Británii................................................75
2. PRÁVNÍ FORMY VE ZDRAVOTNICTVÍ.......................................................................76
- Členění zdravotnických zařízení podle vlastnictví..............................................76
- Členění zdravotnických zařízení podle ziskovosti...............................................76
2.1 Samostatní privátní zdravotníci (FO, OSVČ) .....................................................76
2.2 Zdravotníci vykonávající svou činnost v kolektivní formě........................................76
2.2.1 Společnost s ručením omezeným .............................................................77
2.2.2 Možná právní úprava podmínek vzniku s.r.o..................................................77
2.3 Sdružení (sdružení praxí).......................................................................79
2.4 Akciová společnost..............................................................................79
2.5 Státní organizace (státní podnik)...............................................................79
2.6 Příspěvkové organizace..........................................................................79
2.7 Zákon o neziskových organizacích................................................................80
3. ZDRAVOTNICKÉ INSTITUCE..............................................................................81
3.1 Základní typologie zdravotnických institucí.....................................................82
3.2 Další typologie zdravotnických zařízení.........................................................83
3.3 Funkce zdravotnických institucí.................................................................83
3.4 Provozování zdravotnického zařízení poskytovatelem zdravotní péče ..............................84
3.4.1 Současné postavení a úloha Ministerstva zdravotnictví ČR...................................84
3.4.2 Úloha krajů ve zdravotnictví ČR............................................................85
3.4.3 Úlohy zdravotních pojišťoven...............................................................85
3.4.4 Právo pacienta a lékaře v ČR ..............................................................86
4. SÍŤ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR (K 31.12. 2012)....................................................86
4.1 Celkový počet zdravotnických zařízení...........................................................86
4.2 Nové kategorie zdravotnických pracovníků........................................................87
4.3 Dostupnost péče.................................................................................88
4.3.1 Dostupnost ambulantní primární péče........................................................89
4.3.2 Sekundární a terciální zdravotní péče......................................................90
5
Щ	

' ..............
Etika, legislativa a organizace zdravotnictví ČR
4.4 Struktura zdravotnických institucí v ČR...................................................90
4.4.1 Samostatná ambulantní zařízení.......................................................90
4.4.2 Lůžková péče.........................................................................90
4.4.3 Zvláštní zdravotnická zařízení.......................................................91
4.4.4 Zařízení lékárenské péče.............................................................91
4.4.5 Orgány ochrany veřejného zdraví......................................................91
4.4.6 Zařízení dalšího vzdělávání ve zdravotnictví.........................................92
4.4.7 Ostatní zdravotnická zařízení........................................................92
4.5 Struktura domácích zdravotnických zařízení v tabulkách ÚZISu..............................92
4.6 Mezinárodní srovnání .....................................................................97
5. NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ................................................................99
5.1 Vznik nestátních zdravotnických zařízení..................................................99
5.2 Požadavky na provoz zdravotnických zařízení..............................................100
5.3 Zdravotnická praxe provozovaná právnickou osobou.........................................104
5.3.1 Úplatný převod obchodního podílu společnosti........................................104
5.3.2 Smlouva o prodeji podniku...........................................................105
5.3.3 Kupní smlouva.......................................................................106
5.3.4 Převod darem či děděním.............................................................106
6. KOLIK STOJÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V ČR (DATA ZA ROK 2015)...........................................107
7. DRG A JINÉ ZPŮSOBY ÚHRAD ZDRAVOTNÍMI POJIŠŤOVNAMI............................................108
7.1 Úhradové mechanismy v ČR.................................................................109
- Kapitace................................................................................109
- Platba za výkon.........................................................................109
- Platba za ošetřovací den................................................................109
- Paušální platba.........................................................................110
- DRG.....................................................................................110
7.2 Úhrada systémem DRG......................................................................110
7.2.1 Podstata systému DRG................................................................110
7.2.2 Postup při výpočtu úhrady za DRG....................................................112
7.2.3 Současná situace při použití DRG....................................................113
8. KVALITA A BEZPEČNOST ZDRAVOTNÍ PÉČE V ČR.....................................................114
V.	ZÁVĚR..........................................................................................117
SEZNAM POUŽITÉ A DOPORUČENÉ LITERATURY.............................................................119
                  
Detail
Název pole Obsah pole
Hlavní záhlaví - osobní jméno Zlámal, Jaroslav, 1947-
Údaje o názvu Etika, legislativa a organizace zdravotnictví ČR / Jaroslav Zlámal
Mezinárodní standardní číslo knihy 978-80-7402-247-0 (Computer Media ; brožováno)
Údaje o vydání Vydání první
Nakladatelské údaje, údaje o vytvoření díla, autorská práva Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Laboratoř růstových regulátorů ; [Prostějov] : Computer Media s.r.o., 2016
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma zdravotnická etika Česko ph413829 czenas
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma bioetika Česko ph114151 czenas
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma zdravotnické právo Česko ph180711 czenas
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma zdravotnictví Česko ph127574 czenas
Fyzický popis 119 stran : ilustrace, mapy ; 30 cm
Mezinárodní desetinné třídění 614.253
Mezinárodní desetinné třídění 177:57/61
Mezinárodní desetinné třídění 34:61
Mezinárodní desetinné třídění 614.2
Mezinárodní desetinné třídění (437.3)
Mezinárodní desetinné třídění (075.8)
Údaj pro souborný katalog
MARC
Pole Ind Obsah pole
1 kpw0126524
3 CZ PrNK
5 20180522105611.7
7 ta
8 170620s2016----xr ab||e|p||||000|0|cze||
20 ## $a 978-80-7402-247-0 $q (Computer Media ; $q brožováno)
40 ## $a BOA001 $b cze $e rda
43 ## $a e-xr---
72 #7 $a 614 $x Veřejné zdraví a hygiena $2 Konspekt $9 14
72 #7 $a 37.016 $x Učební osnovy. Vyučovací předměty. Učebnice $2 Konspekt $9 22
80 ## $a 614.253 $2 MRF
80 ## $a 177:57/61 $2 MRF
80 ## $a 34:61 $2 MRF
80 ## $a 614.2 $2 MRF
80 ## $a (437.3) $2 MRF
80 ## $a (075.8) $2 MRF
100 1# $a Zlámal, Jaroslav, $d 1947- $7 jn20010309444 $4 aut $e Autor
245 10 $a Etika, legislativa a organizace zdravotnictví ČR / $c Jaroslav Zlámal
250 ## $a Vydání první
264 #1 $a Olomouc : $b Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Laboratoř růstových regulátorů ; $a [Prostějov] : $b Computer Media s.r.o., $c 2016
300 ## $a 119 stran : $b ilustrace, mapy ; $c 30 cm
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
337 ## $a bez média $b n $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
504 ## $a Obsahuje bibliografii
650 07 $a zdravotnická etika $z Česko $7 ph413829 $2 czenas
650 07 $a bioetika $z Česko $7 ph114151 $2 czenas
650 07 $a zdravotnické právo $z Česko $7 ph180711 $2 czenas
650 07 $a zdravotnictví $z Česko $7 ph127574 $2 czenas
655 #7 $a učebnice vysokých škol $2 czenas $7 fd133772
710 2# $a Laboratoř růstových regulátorů $7 xx0204033 $4 pbl $e Nakladatel, vydavatel
910 ## $a LIE201
Dokumenty ke stažení
MDT: 614.253; 177:57/61; 34:61; 614.2; (437.3); (075.8)
Košík
…a další

Zobrazit vše
Navštívené
Podobné