Dušnost
problém mnoha oborů
Vladimír Vondra a kol.

Dnes vráceno
Monografie
2., přepracované a doplněné vydání
Praha : Mladá fronta, 2017
262 stran : barevné ilustrace ; 21 cm
Dokument zatím nebyl ohodnocen
Hodnocení: {{document.rating.value | number:1}} (počet hodnocení: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Exempláře Svázané ročníky
Načítám exempláře
Dokument je momentálně ve zpracování Žádné exempláře k dispozici Dokument nemá žádné svázané ročníky
Citace
Související
Všechny díly
Obsah
                    Obsah
Axiomy o dusnosti a Doporučení pro praxi.........................15
Úvod - Fakta o závažnosti dusnosti...............................16
VladimírVondra
1	Obecné problémy dusnosti........................................19
VladimírVondra
1.1	Vnímání (pociťování) dusnosti...............................19
1.2	Dělení a diagnostika příčin dusnosti........................23
1.2.1	Akutní dusnost.......................................24
1.2.2	Chronická dusnost....................................25
1.3	Prevalence dusnosti.........................................28
1.3.1	Prevalence dusnosti v obecné populaci...............29
1.3.2	Prevalence dusnosti v subpopulacích..................31
1.3.3	Prevalence dusnosti u zdravých lidí................35
2	Patofyziologie dusnosti.........................................39
Martin Vížek
2.1 Centrální nervový systém..................................40
2.2Receptory....................................................41
2.2.1	Chemoreceptory.......................................41
2.2.2	Plieni receptory.....................................42
2.2.3	Receptory hrudní stěny...............................43
2.3	Dusnost při fyzické zátěži..................................43
2.4	Dusnost a věk...............................................45
2.5	Dusnost a CHOPN.............................................45
3	Dusnost v dětském věku..........................................50
Tereza Doušová, Petr Pohanek
3.1	Obecný přehled..............................................50
3.2	Respirační příčiny dusnosti u dětí..........................52
3.2.1	Akutní inspirační dyspnoe............................52
3.2.2	Akutní exspirační dyspnoe............................55
3.2.3	Smíšená dyspnoe......................................57
3.2.4	Atypické formy dyspnoe...............................59
3.3	Nerespirační příčiny dusnosti...............................61
3.3.1	Kardiovaskulární onemocnění..........................61
3.3.2	Neuromuskulární onemocnění...........................61
3.3.3	Metabolické poruchy a onemocnění
endokrinního systému..................................62
3.3.4	Hematologická onemocnění.............................62
9
4	Akutní dusnost................................................64
Jarmila Drábková
4.1	Momenty z patofyziologie akutní dusnosti...................65
4.2	Definice a klinický ráz....................................65
4.2.1	Systémy hodnocení...................................66
4.3	Etiologie dusnosti.........................................66
4.3.1	Traumatické a ne traumatické příčiny...............66
4.4Anamnézavznikuaktuální dusnosti a její základní projevy ... 68
4.5	Klinické fyzikální vyšetření...............................69
4.6	Neodkladný postup..........................................69
4.6.1	Postup při akutní dusnosti.........................69
4.6.2	Další vyšetření a diagnostika vyvolávající
příčiny dušnosti.....................................71
4.7	Diferenciální diagnostika akutní dušnosti................ . 73
4.7.1	Diagnostické postupy................................74
4.8	Akutní dušnost - stručný přehled nozologických jednotek
a klinických stavů..........................................76
4.9	Specifické obrazy akutní dušnosti a soudobé možnosti......81
4.9.1	Odpojování z umělé plieni ventilace - tzv. weaning. ... 82
4.9.2	Peroperační dušnost v celkové anestezii.............84
4.9.3	Vysoké míšní poranění a dušnost.....................84
4.9.4	Nežádoucí účinky látek a přípravků
s histaminogenním působením..........................85
4.10	Ošetřovatelská rehabilitace a fyzioterapie................86
4.11	Dušnost při domácí dlouhodobé oxygenoterapii
a domácí umělé plieni ventilaci............................89
4.12	Pacienti v kómatu, s vegetativním syndromem,
fenomén gasping............................................90
4.13	Přechod z intenzivní péče na péči paliativní.............90
4.14	Predoperační vyšetření a zhodnocení před plánovanými
a neodkladnými výkony......................................91
4.15	Hospitalizace a směrování do intenzivní péče.............91
4.16	Ošetřovatelská intenzivní péče o pacienty
s kompromitovaným dýcháním.................................92
4.17	Významné aktuální novinky.................................92
5	Dušnost u chorob oběhového ústrojí.............................97
Jaromír Chlumský, František Kölbel
5.1	Kvantifikace dušnosti......................................98
5.2	Kardiální, kardiovaskulární a ostatní příčiny dušnosti.....99
5.2.1	Dušnost u chorob oběhového ústrojí.................100
5.3	Prognostický význam kardiální dušnosti....................101
10
Obsah
5.4	Diagnostika příčin dušnosti...............................103
5.5	Fyzikální vyšetření.......................................105
5.6	Zobrazovací a laboratorní vyšetření.......................107
5.7	Léčba kardiální dušnosti..................................109
5.7.1. Akutní srdeční selhání.............................109
5.7.2	Léčba chronického srdečního selhávání...............110
6	Dušnost u nemocí dýchacích cest..............................113
6.1	Pacient s akutní dušnosti na urgentním příjmu:
Praktický přístup..........................................113
Libor Fila
6.1.1	Klinické vyšetření..................................113
6.1.2	Pomocná vyšetření...................................116
6.1.3	Terapeutické přístupy...............................121
6.1.4	Akutní srdeční selhání..............................122
6.1.5Trombembolická nemoc.................................123
6.1.6	Akutní exacerbace CHOPN.............................124
6.1.7	Akutní bronchiálni astma............................127
6.1.8	Pneumonie...........................................127
6.1.9	Fluidotorax.........................................128
6.1.10	Pneumotorax.......................................128
6.1.11	Obstrukce velkých dýchacích cest..................129
6.1.12	Poznámky ? některým dalším, méně častým stavům
s akutní dušnosti...................................129
6.2 Dušnost a chronická obštrukční plieni nemoc..............131
Vladimír Koblížek, Kateřina Neumannová
6.2.1	Příčiny dušnosti....................................131
6.2.2	Dušnost - symptom...................................132
6.2.3	Dušnost - prognostický faktor.......................133
6.2.4	Farmakologická léčba dušnosti - bronchodilatancia
(aneb léky pro každého)..............................135
6.2.5	Farmakologická léčba dušnosti - opiáty
(metoda volby u refrakterní dušnosti)................136
6.2.6	Nefarmakologická léčba dušnosti - rehabilitace,
elektrická stimulace svalů...........................136
6.2.7	Nefarmakologická léčba dušnosti
- bronchoskopické techniky...........................139
6.2.8	Nefarmakologická léčba dušnosti - centrální
nervový systém postihující metody....................140
6.2.9	Nefarmakologická léčba dušnosti - hudba,
fototerapie a jiné metody............................140
11
6.3	Význam posuzování dušnosti u respiračních nemocí.........144
VladimírVondra
6.3.1	Kvantitativní hodnocení dušnosti...................144
6.3.2	PRO instrumenty léčby..............................145
6.3.3	Charakteristiky vybraných kvalitativních
testů dušnosti......................................149
6.3.4	Přehled vybraných testů dušnosti...................149
6.3.5	Využití testů dušnosti a testů kvality života
při léčbě CHOPN a astmatu...........................153
6.3.6	Dušnost u astmatu..................................158
6.3.7	Dušnost u nemocí s restriktivní poruchou
plieni ventilace....................................160
6.3.8	Dušnost u plicního karcinomu.......................162
7	Dušnost při obezitě a na metabolické jednotce...............165
Jiří Charvát
7.1	Obezita a dušnost........................................166
7.2 Dušnost u renálních onemocnění...........................168
7.3 Dušnost a cirhóza j ater.................................171
7.4	Dušnost a akutní dekompenzace diabetes mellitus..........172
7.5 Akutní intoxikace a dušnost..............................173
8	Dušnost u endokrinních onemocnění............................176
Richard Stejskal
8.1	Štítná žláza..............................................177
8.2	Hypothyreóza..............................................178
8.3	Nadledviny................................................179
8.4	Hypofýza..................................................179
8.5	Osteoporóza...............................................180
8.6	Obezita...................................................181
8.7	Těhotenství...............................................181
9	Dušnost z pohledu hematologického konziliáře.................183
Rudolf Hoffmann
9.1	Anémie....................................................183
9.1.1	Adaptace na anémii.................................184
9.1.2	Nej častější typy anémie...........................186
9.1.3	Talasemie a další mikrocytární anémie..............187
9.1.4	Hemoly tická anémie................................187
9.1.5	Perniciózní anémie - anémie u autoimunitní
gastritidy s poruchou metabolismu vitaminu Bl2 . . . .188
9.1.6	Anémie při zánětlivých stavech a anémie
chronických chorob..................................188
12
Obsah
9.1.7	Myelodysplastický syndrom, aplastická anémie.......189
9.2	Polyglobulie a polycytémie................................189
9.2.1	Klasifikace absolutní erytrocytózy..................190
9.2.2	Vyšetření erytrocytózy a polyglobulie...............190
9.2.3	Polycythaemia vera.................................191
9.2.4	Venesekce..........................................192
9.3	Hematoonkologické diagnózy................................192
9.4	Tromboembolická nemoc (TEN)...............................192
9.4.1	Trombofilní stavy...................................193
9.4.2	Klinický význam trombofilií - diagnóza
tromboembolie.......................................193
9.4.3	Stanovení D-dimeru.................................193
9.4.4	Chronická tromboembolická plieni hypertenze........194
10	Dušnost u onemocnění nervového systému.......................196
10.1	Dušnost u akutních neurologických nemocí.................196
Hana Mager ???
10.1.1	Myasthenia gravis..................................197
10.1.2	Cuillain-Barré syndrom.............................200
10.1.3	Cévní mozková příhoda..............................202
10.2	Chronická dušnost v neurologii...........................206
Lamel Baumgartner
10.2.1	Onemocnění motoneuronů.............................206
10.2.2	Klinické projevy postižení respirační ho
svalstva u MND......................................207
10.2.3	Objektivní vyšetření pulmonálních funkcí
u pacientů s MND....................................209
10.2.4	Péče o nemocné s respirační insuficiencí při MND . . .210
10.2.5	Neuromuskulární onemocnění dětského věku..........214
10.2.6	Zhodnocení rizika respiračních komplikací.........216
10.2.7	Péče o dětské pacienty s respirační insuficiencí při
neuromuskulárním onemocnění...............................218
11	Dušnost z psychosomatického pohledu..........................222
Jiří Šimek
11.1	Vztahy dušnosti ? úzkosti a depresi......................224
11.2	Doporučení pro praxi.....................................227
12	Dušnost a fyzioterapie.......................................229
Libuše Smolíková
12.1	Akutní a chronická dušnost...............................230
12.1.1	Akutní dušnost.....................................230
12.1.2	Chronická dušnost..................................232
13
12.2	Příčiny dušnosti z pohledu fyzioterapie..................232
12.3	Ovlivnění dušnosti pomocí metod respirační fyzioterapie . . .233
12.3.1	Relaxační úlevové polohy s odpočinkovým
dýcháním...........................................234
12.3.2	Kontrolované dýchání..............................236
12.3.3	Ústní brzda.......................................236
12.3.4	Kontrola kašle a huffing..........................238
12.4	Adaptační procesy dýchání při pohybových aktivitách
jako prevence dušnosti...................................240
12.4.1	Edukace pacienta..................................241
12.4.2	Dechové trenažéry.................................241
12.4.3	Dechová práce.....................................243
12.4.4	Pohybové aktivity jako prostředek adaptace
organismu na tělesnou zátěž....................... . 245
12.4.5	Periferní svalová dysfunkce.......................246
12.5	Hodnocení léčby dušnosti.................................249
VladimírVondra
Souhrn...........................................................251
Summary..........................................................251
Slovo o autorovi.................................................252
Seznam zkratek...................................................253
Rejstřík.........................................................257
14
                  
Detail
Název pole Obsah pole
Hlavní záhlaví - osobní jméno Vondra, Vladimír, 1934-
Údaje o názvu Dušnost : problém mnoha oborů / Vladimír Vondra a kol.
Mezinárodní standardní číslo knihy 978-80-204-4610-7 (vázáno)
Údaje o vydání 2., přepracované a doplněné vydání
Nakladatelské údaje, údaje o vytvoření díla, autorská práva Praha : Mladá fronta, 2017
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma dušnost ph903095 czenas
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma patologická fyziologie ph115694 czenas
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma nemoci ph117238 czenas
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma komplikace (lékařství) ph134851 czenas
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma dyspnea eczenas
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma pathological physiology eczenas
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma diseases eczenas
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma complications of diseases eczenas
Fyzický popis 262 stran : barevné ilustrace ; 21 cm
Mezinárodní desetinné třídění 616.24-008.4
Mezinárodní desetinné třídění 616-092
Mezinárodní desetinné třídění 616.1/.9
Mezinárodní desetinné třídění 616-06
Mezinárodní desetinné třídění (048.8:082)
Údaj pro souborný katalog
MARC
Pole Ind Obsah pole
1 kpw0126523
3 CZ PrNK
5 20180516131633.1
7 ta
8 171201s2017----xr a|||f||||||001|0|cze|d
20 ## $a 978-80-204-4610-7 $q (vázáno)
40 ## $a KLG001 $b cze $d OLA001 $e rda
41 0# $a cze $b cze $b eng
72 #7 $a 616 $x Patologie. Klinická medicína $2 Konspekt $9 14
80 ## $a 616.24-008.4 $2 MRF
80 ## $a 616-092 $2 MRF
80 ## $a 616.1/.9 $2 MRF
80 ## $a 616-06 $2 MRF
80 ## $a (048.8:082) $2 MRF
100 1# $a Vondra, Vladimír, $d 1934- $7 jk01150573 $4 aut
245 10 $a Dušnost : $b problém mnoha oborů / $c Vladimír Vondra a kol.
250 ## $a 2., přepracované a doplněné vydání
264 #1 $a Praha : $b Mladá fronta, $c 2017
300 ## $a 262 stran : $b barevné ilustrace ; $c 21 cm
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
337 ## $a bez média $b n $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
490 1# $a Aeskulap
504 ## $a Obsahuje bibliografii a rejstřík
546 ## $a České a anglické resumé
650 07 $a dušnost $7 ph903095 $2 czenas
650 07 $a patologická fyziologie $7 ph115694 $2 czenas
650 07 $a nemoci $7 ph117238 $2 czenas
650 07 $a komplikace (lékařství) $7 ph134851 $2 czenas
650 09 $a dyspnea $2 eczenas
650 09 $a pathological physiology $2 eczenas
650 09 $a diseases $2 eczenas
650 09 $a complications of diseases $2 eczenas
655 #7 $a kolektivní monografie $2 czenas $7 fd501537
655 #9 $a collective monographs $2 eczenas
830 #0 $a Aeskulap
901 $b 9788020446107 $f 2., přepracované a doplněné vydání $o 20180502
910 $a LIE201
Dokumenty ke stažení
MDT: 616.24-008.4; 616-092; 616.1/.9; 616-06; (048.8:082)
Košík
…a další

Zobrazit vše
Navštívené
Podobné