Následná intenzivní péče
Jarmila Drábková, Soňa Hájková

Dnes vráceno
Monografie
První vydání
Praha : Mladá fronta, 2018
605 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 24 cm
Ostatní autoři: Hájková, Soňa,
Dokument zatím nebyl ohodnocen
Hodnocení: {{document.rating.value | number:1}} (počet hodnocení: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Exempláře Svázané ročníky
Načítám exempláře
Dokument je momentálně ve zpracování Žádné exempláře k dispozici Dokument nemá žádné svázané ročníky
Citace
Související
Všechny díly
Obsah
                    OBSAH
Předmluva.........................................17
Úvod..............................................22
1	Intenzivní medicína a intenzivní péče -
jejich budoucnost..............................26
1.1	Požadavky a pohledy zdravotníků
a pacientů/klientů.......................26
1.2	Co mají umět lékaři?.....................27
1.3	Co mají umět sestry?.....................29
1.4	Soudobé evropské dokumenty pro intenzivní medicínu a intenzivní péči .... 30
2	Pojem následné intenzivní péče a dlouhodobé
intenzivní ošetřovatelské péče a jejich náplň... 34
2.1	Překlad a příj em pacienta do následné
intenzivní péče...........................34
2.2	Optimální odborné podmínky a etické předpoklady pro příjem pacienta
do následné intenzivní péče...............35
2.3	Klinické traj ektorie perzistuj ící,
dlouhodobé, případně trvalé chronické kritické choroby..........................36
2.4	Prognóza úpravy j ednotlivých orgánových
funkcí a osobnosti pacienta...............37
2.5	Zásady a realizace příjmu pacienta.........42
2.6	Významné momenty a odlišnosti
v postupech evidence-based medicine
a evidence-based nursing..................42
3	Kontinuita další a pokračující léčby a péče.....45
3.1	Legislativní a organizační momenty........46
3.2	Definice a právní dokumenty................46
3.3	Personální vybavení a obsazení, náplně
činností..................................50
3.4	Zdravotnická dokumentace...................51
4	Tým pracovišť následné intenzivní péče
a dlouhodobé ošetřovatelské péče................53
4.1	Tým - členové a j e j ich role............53
4.2	Systém práce na oddělení následné
intenzivní péče a dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče.......................55
4.3	Paliativní intenzivní péče a j ej í výzvy.58
5	Perzistentní - chronická kritická choroba -
nový fenomén...................................63
5.1	Profil pacientů v akutním kritickém stavu
a v následné intenzivní péči a dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péči...........64
5.2	Dekondice a možnosti rekondice...........65
6	Klinický obraz a jeho trajektorie v akutní
i v následné fázi intenzivní péče..............70
6.1	Rizikové faktory a stavy.................70
6.2	Neuroendokrinní a metabolické dysfunkce . . 72
6.3	Klinická a laboratorní diagnostika.......78
6.4	Hodnocení, epikrízy a etapové epikrízy. ... 79
7	Akutní a dlouhodobé období po náhlé příhodě
kritické intenzity.............................82
7.1	Dlouhodobý závažný stav a j eho odraz ve
vnitřním prostředí.......................83
7.2	Biochemické markéry v dlouhodobém
závažném stavu po akutním inzultu.........84
7.3	Nervosvalovéamuskuloskeletálníproblémy. . 89
7.4	Biorytmicita a vliv okolního prostředí
následné intenzivní péče a dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče...........93
7.5	Spánek a další významné environmentální
podmínky.................................95
8	Hendikepující a limitující stavy...................101
8.1	Syndrom křehkého pacienta - frailty
syndrome.................................... 101
8.2	Obezita a kachexie.......................... 102
9	Přidružené choroby, komorbidita,
polymorbidita......................................108
9.1	Nové a velmi vzácné choroby..................110
9.2	Léky a jejich rozporné role..................111
9.3	Doplňky navrhované ? rekondici, zejména
ze strany rodiny.............................113
10	Strategie, epikrízy, rozhodování...................116
10.1	Komentované kazuistiky a j ej ich rozbor . . 119
11	Dekondice... možnosti a meze rekondice.............126
11.1	Poruchy vědomí...............................128
11.2	Psychická kompetence, autonomie a j ej í
meze.........................................131
11.3	Motivace pacienta............................132
11.4	Předem vyslovená přání a ad hoc přání...	136
11.5	Vliv rodiny a komunit........................136
11.6	Opatrovník pacienta, poradce a konzultant. .	138
12	Pobyt a bezpečnost pacienta v následné
intenzivní péči/dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péči.....................141
12.1	Rizika a ohrožení........................... 141
12.2	Specifické momenty a požadavky...............145
12.3	Nitronemocniční transport
ventilodependentního pacienta ...............146
12.4	Pitvy....................................... 149
13	Biologické rytmy a vliv nemocničního
prostředí..........................................153
13.1	Základní zásady a požadavky ve směnné
péči..................
13.2	Známky, údaje a markéry
155
157
14
15
13.3	Tepelný komfort.......................... 161
13.4	Kontakt a komunikace s pacientem.......164
13.5	Polohování............................... 166
13.6	Nácvik soběstačnosti......................169
13.7	Logistika a timing - časový plán..........170
13.8	Motivace pacienta, návštěvy a přání rodiny . 172 Monitorace a sledované veličiny a parametry. .175
14.1	Invaze....................................177
14.2	Cévní invazivní vstupy....................178
14.3	Centrální i. v. přístupy..................179
14.4	Periferní i. v. přístupy..................180
14.5	Ostatní - základní invazivní vstupy....181
14.6	Technické vybavení........................185
Umělá ventilace - volba, sledování, monitorace......................................189
15.1	Indikace, diagnózy a možnosti.............190
15.2	Ultradlouhá a trvalá umělá plieni
ventilace............................... 191
15.3	Odpoj ování a odpoj ení (weaning -
liberation)..............................192
15.4	Specificity...............................193
15.5	Domácí umělá plieni ventilace ............196
15.6	Terminálni odpojení.......................200
15.7	Úkoly sestry při zajišťování dýchacích cest
a v péči o dýchací cesty.................200
15.8	Oxygenoterapie............................202
15.9	Dechová rehabilitace......................205
15.10	Komfort pacienta a spolupráce.............205
15.11	Hlasafonace...............................207
15.12	Dušnost a únava...........................208
15.13	Umělá plieni ventilace, ventilátory....210
15.14	Úkoly sestry ošetřující pacienta s umělou plieni ventilací....................................
214
15.15	Asynchronie mezi pacientem
a ventilátorem............................217
15.16	Režimy a programy.........................224
15.17	Odpoj ování a odpoj ení z umělé plieni
ventilace.................................228
15.18	Ošetřovatelská péče, požadavky
a předpoklady.............................232
15.19	Domácí umělá plieni ventilace při
neúspěchu odpojení........................236
15.20	Medicínskoprávní problémy a etické pojetí
konečného odpojení ventilodependentního pacienta.......................236
16 Umělá výživa....................................239
16.1	Metabolický a nutriční profil perzistentní,
chronické kritické choroby................239
16.2	Význam nutrice pro rekondici..............240
16.3	Enterální výživa - složky a formy podávání	.	251
16.4	Parenterální výživa - složky a formy
podávání..................................254
16.5	Podávání umělé výživy.....................260
16.6	Převod na perorální příjem................270
16.7	Doplňky a j ej ich význam, specifická přání.	273
16.8	Komplikace a j ak j im předej ít..........274
16.9	Základní technické vybavení...............277
17 Skórovací systémy a indexy......................280
17.1	Definice a význam.........................280
17.2	Následná intenzivní péče..................281
17.3	Význam skórovacích systémů a indexů	..	282
17.4	Systémy a indexy specificky významné
pro následnou intenzivní péči.............283
17.5	Základní, nej častěj i používané skórovací
systémy, kategorizace, výsledné indexy	.	.	284
17.6	Soubor tabulek nejpoužívanějších kategorií, hodnotících skórovacích systémů a indexů v následné intenzivní péči.................286
18	Rozhodování v následné intenzivní medicíně
a péči.......................................308
18.1	Kontakt a komunikace s pacientem.......308
18.2	Složky rozhovoru.........................311
18.3	Speciální nároky a požadavky.............312
18.4	Zásady kontaktu, komunikace a rozhovorů
v intenzivní paliativní péči.............313
18.5	Sociální, ekonomické a legislativní
momenty.................................314
18.6	Ekonomické problémy.....................316
18.7	Preference pacientů - přání a rozhodnutí
pro dobu budoucí........................316
18.8	Životní vůle............................317
18.9	Smrt jako téma..........................318
18.10	Konflikty v terminálni fázi života
a možnosti řešení.......................320
18.11	Komunikace s pacienty včetně členů jejich rodin, s jejich opatrovníky, zástupci
a blízkými..............................321
18.12	Disabilita, nesoběstačnost a rozhodování . . 323 19 Rehabilitace a její složky, indikace, možnosti
a postupy....................................327
19.1	Dekondice a význam rekondice,
léčebná rehabilitace v období následné
intenzivní péče.........................327
19.2 Rizika a multisystémové limity...........328
19.3	Léčebná rehabilitace a složka
neurorehabilitace........................330
19.4	Neurorehabilitace........................330
19.5	Bazálni stimulace .......................332
19.6	Metody léčebné rehabilitace..............337
19.7	Fyzioterapie.............................339
19.8	Dekondice-její prohlubující momenty .. 344
19.9	Ošetřovatelská rehabilitace..............349
19.10	Specifické možnosti a formy rehabilitace
v následné intenzivní péči a dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péči...........353
20	Komunikace a spolupráce s pacientem
a rodinou v následné péči......................361
20.1	Význam a specificity.....................362
20.2	Trojúhelníkpacient-rodina-zdravotníci. . 365
20.3	Různorodé složky kontaktu a komunikace . 367
20.4	Základní zásady..........................369
20.5	Soubory vhodných otázek a podnětů .... 370
20.6	Složky alternativní komunikace
s pacientem..............................371
20.7	Další složky komunikace, informací
a vyjádření..............................373
20.8	Nároky v kontaktu a komunikaci
z pohledu zdravotníků....................378
21 Domácí intenzivní péče..........................383
21.1	Domácí umělá plieni ventilace............383
21.2	Domácí umělá plieni ventilace ze
současného pohledu.......................384
21.3	Domácí umělá plieni ventilace
v současném zdravotnickém systému. ... 390
21.4	Vybavení pro domácí umělou plieni
ventilaci................................394
21.5	Přechod pacienta do domácího prostředí . 395
21.6	Zlatá poučení a pravidla pro pacienty
v domácím pobytu s domácí umělou plieni ventilací................................397
22	Významné momenty v konečné fázi života.... 407
22.1	Filozofie aktivního/osobního závěru života. 407
22.2	Paliativní medicína a paliativní
intenzivní péče...........................409
22.3	Doporučení ABCD - „zlatá pravidla“
paliativní intenzivní péče................410
22.4	Příprava pro přechod z intenzivní péče
na paliativní péči - návrh postupu........411
23	Komplikace v následné intenzivní péči...........418
23.1	Charakteristické komplikace následné intenzivní péče v tabulkovém přehledu . . 422
23.2	Vybrané charakteristické komplikace -
klinický pohled...........................424
23.3	Infekce v následné intenzivní péči
a dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péči......................................425
23.4	Přehled vybraných kultivačních vyšetření,
jejich výsledků a citlivostí (C) po ukončení kúry kaspofunginem........................429
23.5	Komplikace v úseku dýchacích cest.......438
23.6	Poruchy vědomí u pacientů v následné
intenzivní péči...........................449
23.7	Spinální trauma a j eho obraz a vývoj
v následné intenzivní péči................473
23.8	Postintenzivní období a péče - komplikace
vpostintenzivnípéči (vizrovněž kap. 25). . 478 24 Další spolupracovníci v péči o pacienty v následné intenzivní péči a dlouhodobé
intenzivní ošetřovatelské péči.................483
24.1	Zdravotnický tým i další spolupracovníci . 483
24.2	Dobrovolníci v následné intenzivní péči . . 484
25	Postintenzivní péče............................491
25.1	Syndrom postintenzivní péče..............491
25.2	Environmentální momenty a rizika......497
25.3	Kontrolní vyšetření rizikových pacientů . . 499
25.4	Sledování a poradenství...................500
25.5	Opakované hospitalizace ..................501
25.6	Léky v postintenzivní péči................502
25.7	Nové technické možnosti pro pacienty v následné intenzivní péči a dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péči a pro jejich postintenzivní období .........................510
26	Současné údaje, klinické zkušenosti,
komentované kazuistiky a možná i poučení.. .515
26.1	Historie a aktuální statistické údaje..515
27	Klinické zkušenosti, komentované kazuistiky
a možná i poučení..............................524
27.1	O čem nás j ednotlivé klinické kazuistiky
poučují?.................................525
27.2	Základní odlišnosti, doporučení, tipy
a triky...............................527
27.3	Budoucnost?...........................536
Literatura - společné základní prameny......538
Základní monografické zdroj e literatury....539
Lékaři a sestry - základní komunikace
v angličtině................................540
Nejčastěji používané anglicismy.................556
Zkratky.........................................560
Zdravotnická dokumentace........................566
Souhrn..........................................580
Summary.........................................582
Medailonky autorek..............................585
Seznam zkratek..................................589
Rejstřík........................................599
                  
Detail
Název pole Obsah pole
Hlavní záhlaví - osobní jméno Drábková, Jarmila, 1934-
Údaje o názvu Následná intenzivní péče / Jarmila Drábková, Soňa Hájková
Vedlejší záhlaví - osobní jméno Hájková, Soňa, 1974-
Mezinárodní standardní číslo knihy 978-80-204-4470-7 (vázáno)
Údaje o vydání První vydání
Nakladatelské údaje, údaje o vytvoření díla, autorská práva Praha : Mladá fronta, 2018
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma kriticky nemocní pacienti ph499523 czenas
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma dlouhodobě nemocní ph119518 czenas
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma následná péče ph615805 czenas
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma intenzivní péče ph123227 czenas
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma ošetřovatelská péče ph162660 czenas
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma critical ill patients eczenas
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma long-term care patients eczenas
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma aftercare facilities eczenas
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma intensive care eczenas
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma nursing care eczenas
Fyzický popis 605 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 24 cm
Mezinárodní desetinné třídění 616-036.81-052
Mezinárodní desetinné třídění 616-036.86-052
Mezinárodní desetinné třídění 616-082.8
Mezinárodní desetinné třídění 616-083.98
Mezinárodní desetinné třídění 616-083
Mezinárodní desetinné třídění (048.8:082)
Údaj pro souborný katalog
MARC
Pole Ind Obsah pole
1 kpw0126510
3 CZ PrNK
5 20180522135808.4
7 ta
8 180419s2018----xr a|||f||||||001|0|cze||
20 ## $a 978-80-204-4470-7 $q (vázáno)
40 ## $a OLA001 $b cze $e rda
41 0# $a cze $b cze $b eng
72 #7 $a 616 $x Patologie. Klinická medicína $2 Konspekt $9 14
80 ## $a 616-036.81-052 $2 MRF
80 ## $a 616-036.86-052 $2 MRF
80 ## $a 616-082.8 $2 MRF
80 ## $a 616-083.98 $2 MRF
80 ## $a 616-083 $2 MRF
80 ## $a (048.8:082) $2 MRF
100 1# $a Drábková, Jarmila, $d 1934- $7 jk01022941 $4 aut
245 10 $a Následná intenzivní péče / $c Jarmila Drábková, Soňa Hájková
250 ## $a První vydání
264 #1 $a Praha : $b Mladá fronta, $c 2018
300 ## $a 605 stran : $b ilustrace (převážně barevné) ; $c 24 cm
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
337 ## $a bez média $b n $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
490 1# $a Edice postgraduální medicíny
504 ## $a Obsahuje bibliografie a rejstřík
546 ## $a České a anglické resumé
650 07 $a kriticky nemocní pacienti $7 ph499523 $2 czenas
650 07 $a dlouhodobě nemocní $7 ph119518 $2 czenas
650 07 $a následná péče $7 ph615805 $2 czenas
650 07 $a intenzivní péče $7 ph123227 $2 czenas
650 07 $a ošetřovatelská péče $7 ph162660 $2 czenas
650 09 $a critical ill patients $2 eczenas
650 09 $a long-term care patients $2 eczenas
650 09 $a aftercare facilities $2 eczenas
650 09 $a intensive care $2 eczenas
650 09 $a nursing care $2 eczenas
655 #7 $a kolektivní monografie $2 czenas $7 fd501537
655 #9 $a collective monographs $2 eczenas
700 1# $a Hájková, Soňa, $d 1974- $7 osa2018989101 $4 aut
830 #0 $a Edice postgraduální medicíny
901 $b 9788020444707 $f 1. vydání $o 20180503
910 $a LIE201
Dokumenty ke stažení
MDT: 616-036.81-052; 616-036.86-052; 616-082.8; 616-083.98; 616-083; (048.8:082)
Košík
…a další

Zobrazit vše
Navštívené
Podobné