Dušnost
problém mnoha oborů
Vladimír Vondra a kol.

Dnes vráceno
Monografie
První vydání
Praha : Mladá fronta, 2015
238 stran : barevné ilustrace ; 21 cm
Dokument zatím nebyl ohodnocen
Hodnocení: {{document.rating.value | number:1}} (počet hodnocení: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Exempláře Svázané ročníky
Načítám exempláře
Dokument je momentálně ve zpracování Žádné exempláře k dispozici Dokument nemá žádné svázané ročníky
Citace
Související
Všechny díly
Obsah
                    Obsah
Axiomy o dusnosti a Doporučení pro praxi...............................14
Úvod - Fakta o závažnosti dusnosti.....................................15
Vladimír Vondra
1 Obecné problémy dusnosti................................................18
Vladimír Vondra
1.1	Vnímání (pociťování) dusnosti....................................18
1.2	Dělení a diagnostika příčin dusnosti.............................22
1.2.1 Akutní dusnost..............................................23
1.2.2 Chronická dusnost...........................................24
1.3	Prevalence dusnosti..............................................27
1.3.1 Prevalence dusnosti v obecné populaci.......................28
1.3.2 Prevalence dusnosti v subpopulacích.........................30
1.3.3 Prevalence dusnosti u zdravých lidí.........................34
2	Patofyziologie dusnosti...............................................38
Martin Vížek
2.1	Centrální nervový systém.........................................39
2.2	Receptory........................................................40
2.2.1 Chemoreceptory..............................................40
2.2.2 Plieni receptory............................................41
2.2.3 Receptory hrudní stěny......................................42
2.3	Dusnost při fyzické zátěži.......................................42
2.4	Dusnost a věk....................................................44
2.5	Dušnosta CHOPN...................................................44
3	Dusnost v dětském věku................................................51
Tereza Doušová, Petr Pohunek
3.1	Obecný přehled...................................................51
3.2	Respirační příčiny dusnosti u dětí...............................53
3.2.1 Akutní inspirační dyspnoe...................................53
3.2.2 Akutní exspirační dyspnoe...................................56
3.2.3 Smíšená dyspnoe.............................................58
3.2.4 Atypické formy dyspnoe......................................60
3.3	Nerespirační příčiny dusnosti....................................62
3.3.1 Kardiovaskulární onemocnění.................................62
3.3.2 Neuromuskulární onemocnění..................................62
3.3.3 Metabolické poruchy a onemocnění
endokrinního systému........................................63
3.3.4 Hematologická onemocnění....................................63
9
4 Akutní dusnost..........................................................67
Jarmila Drábková
4.1 Momenty z patofyziologie akutní dusnosti...........................68
4.2 Definice a klinický ráz............................................68
4.2.1 Systémy hodnocení...........................................69
4.3 Etiologie dusnosti.................................................69
4.3.1 Traumatické a netraumatické příčiny.........................69
4.4 Anamnéza vzniku aktuální dusnosti a její základní projevy . . 71
4.5 Klinické fyzikální vyšetření.......................................72
4.6 Neodkladný postup..................................................72
4.6.1 Postup při akutní dusnosti..................................72
4.6.2 Další vyšetření a diagnostika vyvolávající příčiny dusnosti 74
4.7 Diferenciální diagnostika akutní dusnosti..........................76
4.7.1 Diagnostické postupy........................................77
4.8 Akutní dusnost - stručný přehled nozologických jednotek
a klinických stavů................................................79
4.9 Specifické obrazy akutní dušnosti a soudobé	možnosti...............84
4.9.1 Odpojování z umělé plicní ventilace-tzv. weaning. ... 85
4.9.2 Peroperační dušnost v celkové anestezii.....................87
4.9.3 Vysoké míšní poranění a dusnost.............................87
4.9.4 Nežádoucí účinky látek a přípravků
s histaminogenním působením.................................88
4.10 Ošetřovatelská rehabilitace a fyzioterapie........................89
4.11 Dušnost při domácí dlouhodobé oxygenoterapii
a domácí umělé plicní ventilaci...................................92
4.12 Pacienti v kómatu, s vegetativním syndromem,
fenomén gasping...................................................93
4.13 Přechod z intenzivní péče na péči paliativní......................93
4.14 Predoperační vyšetření a zhodnocení před plánovanými
a neodkladnými výkony.............................................94
4.15 Hospitalizace a směrování do intenzivní péče......................94
4.16 Ošetřovatelská intenzivní péče o pacienty s kompromitovaným dýcháním............................................................95
5 Dušnost u chorob oběhového ústrojí......................................98
František Kölbel
5.1 Kvantifikace dušnosti..............................................99
5.2 Kardiální, kardiovaskulární a ostatní příčiny dušnosti............100
5.2.1	Dušnost u chorob oběhového ústrojí.......................101
5.3 Prognostický význam kardiální dušnosti............................102
5.4 Diagnostika příčin dušnosti.......................................104
5.5 Fyzikální vyšetření...............................................106
10
Obsah
5.6	Zobrazovací a laboratorní vyšetření............................107
5.7	Léčba kardiální dušnosti.......................................110
6 Dušnost u nemocí dýchacích cest.......................................112
6.1 Pacient s akutní dušnosti na urgentním příjmu:
Praktický přístup...............................................112
Libor Fila
6.1.1 Klinické vyšetření........................................112
6.1.2 Pomocná vyšetření.........................................115
6.1.3 Terapeutické přístupy.....................................120
6.1.4 Akutní srdeční selhání....................................121
6.1.5Trombembolická nemoc.......................................122
6.1.6 Akutní exacerbace CHOPN...................................123
6.1.7 Akutní bronchiálni astma..................................126
6.1.8 Pneumonie.................................................126
6.1.9 Fluidotorax...............................................127
6.1.10 Pneumotorax..............................................127
6.1.11 Obstrukce velkých dýchacích cest.........................128
6.1.12 Poznámky к některým dalším, méně častým stavům
s akutní dusností........................................128
6.2	Dušnost a chronická obštrukční plicní nemoc....................132
Vladimír Koblížek. Kateřina Neumannová
6.2.1 Příčiny dušnosti..........................................132
6.2.2 Dušnost - symptom.........................................133
6.2.3 Dušnost - prognostický faktor............................134
6.2.4 Farmakologická léčba dušnosti - bronchodilatancia
(aneb léky pro každého)...................................136
6.2.5 Farmakologická léčba dušnosti - opiáty
(metoda volby u refrakterní dušnosti).....................137
6.2.6 Nefarmakologická léčba dušnosti - rehabilitace, elektrická stimulace svalů......................................137
6.2.7 Nefarmakologická léčba dušnosti - bronchoskopické techniky........................................................139
6.2.8 Nefarmakologická léčba dušnosti - centrální
nervový systém postihující metody.........................140
6.2.9 Nefarmakologická léčba dušnosti - hudba, fototerapie
a jiné metody.............................................140
6.3	Význam posuzování dušnosti u respiračních nemocí...............146
Vladimír Vondra
6.3.1 Kvantitativní hodnocení dušnosti..........................146
6.3.2 PRO instrumenty léčby.....................................147
6.3.3 Charakteristiky vybraných kvalitativních testů dušnosti 151
11
6.3.4 Přehled vybraných restů dušnosti.........................151
6.3.5 Využití testů dušnosti a testů kvality života
při léčbě CHOPN a astmatu..................................155
6.3.6 Dušnost u astmatu..........................................160
6.3.7 Dušnost u nemocí s restriktivní poruchou
plicní ventilace161........................................162
6.3.8 Dušnost u plicního karcinomu...............................164
7	Dušnost při obezitě a na metabolické jednotce........................168
Jiří Charvát
7.1	Obezita a dušnost...............................................169
7.2	Dušnost u renálních onemocnění..................................171
7.3	Dušnost a cirhóza jater.........................................174
7.4	Dušnost a akutní dekompenzace diabetes mellitus.................175
7.5	Akutní intoxikace a dušnost.....................................176
8	Dušnost u endokrinních onemocnění....................................179
Richard Stejskal
8.1	Štítná žláza....................................................180
8.2	Hypothyreóza....................................................181
8.3	Nadledviny......................................................182
8.4	Hypofýza........................................................182
8.5	Osteoporóza.....................................................183
8.6	Obezita.........................................................184
8.7	Těhotenství.....................................................184
9	Dušnost z pohledu hematologického konziliáře.........................186
Rudolf Hojfmaim
9.1	Anémie..........................................................186
9.1.1 Adaptace na anémii.........................................187
9.1.2 Nejčastější typy anémie:...................................189
9.1.3Talasemie a další mikrocytární anémie.......................190
9.1.4 Hemolytická anémie.........................................190
9.1.5 Perniciózní anémie - anémie u autoimunitní gastritídy
s poruchou metabolismu vitaminu В12........................191
9.1.6 Anémie při zánětlivých stavech a anémie
chronických chorob.........................................191
9.1.7 Myelodysplastický syndrom, aplastická anémie...............192
9.2	Polyglobulie a polycytémie......................................192
9.2.1 Klasifikace absolutní erytrocytózy.........................193
9.2.2 Vyšetření erytrocytózy a polyglobulie......................193
9.2.3 Polycythaemia vera.........................................194
9.2.4 Venesekce..................................................195
12
9.3 Hematoonkologické diagnózy.......................................195
9.4 Tromboembolická nemoc (TEN)......................................195
9.4.1 Trombofilní stavy.........................................196
9.4.2 Klinický význam trombofilií- diagnóza tromboembolie . 196
9.4.3 Stanovení Ddimeru.........................................196
9.4.4 Chronická tromboembolická plicní hypertenze...............197
10 Dušnost z psychosomatického pohledu..................................199
Jiří Simek
10.1 Vztahy dušnosti к úzkosti a depresi.............................201
10.2 Doporučení pro praxi............................................204
11 Fyzioterapie a dušnost...............................................207
Ubuše Smolíková
11.1 Akutní a chronická dušnost......................................208
11.1.1 Akutní dušnost...........................................208
11.1.2 Chronická dušnost........................................210
11.2 Příčiny dušnosti z pohledu fyzioterapie.........................210
11.3 Ovlivnění dušnosti pomocí metod respirační fyzioterapie . . .211
11.3.1 Relaxační úlevové polohy s odpočinkovým dýcháním . .212
11.3.2 Kontrolované dýchání.....................................214
11.3.3 Ústní brzda..............................................214
11.3.4 Kontrola kašle a huffing.................................216
11.4 Adaptační procesy dýchání při pohybových aktivitách
jako prevence dušnosti..........................................218
11.4.1 Edukace pacienta.........................................219
11.4.2 Dechové trenažéry........................................219
11.4.3 Dechová práce............................................221
11.4.4 Pohybové aktivity jako prostředek adaptace organismu
na tělesnou zátěž........................................223
11.4.5 Periferní svalová dysfunkce..............................224
11.5 Hodnocení léčby dušnosti........................................227
Vladimír Vondra
Slovo o autorovi........................................................230
Seznam zkratek..........................................................231
Rejstřík................................................................234
13
                  
Detail
Název pole Obsah pole
Hlavní záhlaví - osobní jméno Vondra, Vladimír, 1934-
Údaje o názvu Dušnost : problém mnoha oborů / Vladimír Vondra a kol.
Mezinárodní standardní číslo knihy 978-80-204-3659-7 (vázáno)
Údaje o vydání První vydání
Nakladatelské údaje, údaje o vytvoření díla, autorská práva Praha : Mladá fronta, 2015
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma dušnost ph903095 czenas
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma patologická fyziologie ph115694 czenas
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma nemoci ph117238 czenas
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma komplikace (lékařství) ph134851 czenas
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma dyspnea eczenas
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma pathological physiology eczenas
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma diseases eczenas
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma complications of diseases eczenas
Fyzický popis 238 stran : barevné ilustrace ; 21 cm
Mezinárodní desetinné třídění 616.24-008.4
Mezinárodní desetinné třídění 616-092
Mezinárodní desetinné třídění 616.1/.9
Mezinárodní desetinné třídění 616-06
Mezinárodní desetinné třídění (048.8:082)
Údaj pro souborný katalog
MARC
Pole Ind Obsah pole
1 kpw0125984
3 CZ PrNK
5 20170915114249.9
7 ta
8 150507s2015----xr a|||f||||||001|0|cze|d
20 ## $a 978-80-204-3659-7 $q (vázáno)
40 ## $a KLG001 $b cze $d OLA001 $e rda
72 #7 $a 616 $x Patologie. Klinická medicína $2 Konspekt $9 14
80 ## $a 616.24-008.4 $2 MRF
80 ## $a 616-092 $2 MRF
80 ## $a 616.1/.9 $2 MRF
80 ## $a 616-06 $2 MRF
80 ## $a (048.8:082) $2 MRF
100 1# $a Vondra, Vladimír, $d 1934- $7 jk01150573 $4 aut $e Autor
245 10 $a Dušnost : $b problém mnoha oborů / $c Vladimír Vondra a kol.
250 ## $a První vydání
264 #1 $a Praha : $b Mladá fronta, $c 2015
300 ## $a 238 stran : $b barevné ilustrace ; $c 21 cm
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
337 ## $a bez média $b n $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
490 1# $a Aeskulap
504 ## $a Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
650 07 $a dušnost $7 ph903095 $2 czenas
650 07 $a patologická fyziologie $7 ph115694 $2 czenas
650 07 $a nemoci $7 ph117238 $2 czenas
650 07 $a komplikace (lékařství) $7 ph134851 $2 czenas
650 09 $a dyspnea $2 eczenas
650 09 $a pathological physiology $2 eczenas
650 09 $a diseases $2 eczenas
650 09 $a complications of diseases $2 eczenas
655 #7 $a kolektivní monografie $2 czenas $7 fd501537
655 #9 $a collective monographs $2 eczenas
830 #0 $a Aeskulap
901 $b 9788020436597 $f 1. vydání $o 20160218
910 ## $a LIE201
Dokumenty ke stažení
MDT: 616.24-008.4; 616-092; 616.1/.9; 616-06; (048.8:082)
Košík
…a další

Zobrazit vše
Navštívené
Podobné